OGŁOSZENIA


Dzień bez Przemocy
2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. To doskonała okazja, żeby porozmawiać z dziećmi na ten temat. W końcu to istotny i obecny w codziennym życiu problem.
Może się wydawać, że przemoc przybrała w dzisiejszych czasach zakamuflowaną formę. Dzieci często padają jej ofiarą w internecie - publicznie wyśmiewane na portalach społecznościowych, szantażowane, obrażane. Rozmawiajmy o tym z dziećmi i uczmy ich radzenia sobie w trudnych sytuacjach, korzystania z sieci tak, by chroniły swoją prywatność. Młodzi ludzie, często nawet nieświadomie, dopuszczają się cyberprzemocy wobec rówieśników. Skutki tego mogą być bardzo poważne.
Agresji nie brakuje też w kontaktach „na żywo”. W zasadzie obie sfery – online i offline – przenikają się nawzajem. Przemoc bywa obecna w rodzinach, oddziałując na dzieci, które mają później problem w odnalezieniu się w środowisku szkolnym i innym. Jeśli znamy osoby, nie posiadające bezpiecznego domu, nie zostawiajmy ich samym sobie. Dziecko same sobie nie poradzi, bo brakuje mu wiedzy i doświadczenia.

Jolanta Kanios
pedagog

Dyrekcja szkoły zaprasza Rodziców uczniów na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z wychowawcami. Prosimy wszystkich Rodziców o przybycie - do omówienia jest szereg ważnych spraw.

Termin spotkania: 18 września 2018 r. (wtorek), godz. 16.00.

                                                                              Zapraszamy!

Wykaz podręczników do nauczania religii w roku szkolnym 2018/19
w Szkole Podstawowej w Grucie (do kupienia przez rodziców).

Klasa Imię i nazwisko autora Tytuł podręcznika Nazwa
wydawnictwa

kl.I Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, Elżbieta Kondrak Żyjemy w Bożym świecie. Jedność Kielce
kl.II Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek Idziemy do Jezusa. Jedność Kielce
kl.III Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek Jezus jest z nami. Podr.+ćw. Jedność Kielce
kl.IV ks.Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Miejsce pełne BOGActw Jedność Kielce
kl.V ks.Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Spotkania uBOGAcające. Jedność Kielce
kl.VI ks.Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Tajemnice BOGAtego życia Jedność Kielce
kl.VII ks.Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Jedność Kielce
kl.VIII ks.Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,Ewelina Parszewska Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Jedność Kielce
kl.III gimnazjum:
ks. J. Szpet, D. Jackowiak Żyć w miłości Boga. Księgarnia św. Wojciecha

 

 

RODO - ogólna klauzula informacyjna.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie z siedzibą w: Gruta 70, 86-330 Mełno, tel.: 564683113, e-mail: szkolagruta@op.pl
2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie, którym jest Pan Łukasz Gąsiorek, reprezentujący spółkę Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o, wyznaczony jako osoba kontaktowa. Z Inspektorem można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lesny.com.pl
3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Szkołą Podstawową im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest dyrektor szkoły Krzysztof Ficek.
5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86.
9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 

1. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 będzie przebiegać następująco:
a. 8.30 – Msza Święta w kościele parafialnym w Grucie.
b. Po mszy przejście do szkoły.
c. 10.00 – Akademia w hali sportowo-widowiskowej i spotkanie z wychowawcami.

 

Dowozy rano zgodnie z planem, a po uroczystości – około godz. 11.30.
Zapraszamy także rodziców!

 

2. Proszę o zapoznanie się z powyższą informacją MEN, dotyczącą programu „Dobry Start” – więcej informacji na www.men.gov.pl

 

3. Warto zajrzeć na stronę www.men.gov.pl w celu zapoznania się z poradami dotyczącymi bezpiecznego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży: „Bezpieczne wakacje” list Minister Edukacji Narodowej, „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, www.wypoczynek.men.gov.pl

ZASADY ŚWIADCZENIA "DOBRY START"

 

1. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
a. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia
b. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.
2. Terminy. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w tych samych miejscach, w których rodziny ubiegają się o świadczenie 500+.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada, później złożony nie zostanie rozpatrzony.
3. Wypłata świadczenia. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
4. Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie przekazywana na adres e-mail podany we wniosku. W razie braku adresu e-mail odbioru informacji dokonuje się osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
5. Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia
6. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

[pobierz] 0.4 MB LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Dyrekcja szkoły zachęca rodziców uczniów, w szczególności rodziców uczniów klas II gimnazjum i klasy VII szkoły podstawowej do zapoznania się z listem Minister Edukacji Narodowej dotyczącym rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

 

Dyrekcja SP w Grucie zaprasza w dniu 17 maja br. Rodziców uczniów na ostatnie w tym roku szkolnym zebranie. Będzie możliwość konsultacji z nauczycielami przedmiotów przed końcowym wystawieniem ocen oraz spotkania z wychowawcą klasy. Po wymienionych rozmowach na zebranie pozostają rady klasowe rodziców. Harmonogram spotkania przedstawia się następująco:
1. Klasy 0 – III SP: 15.30: spotkanie z wychowawcami; ok. 15.50 – rozmowy indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów; 16.50 – zebranie rad klasowych w świetlicy w budynku głównym.
2. Klasy IV – VII SP i klasy II – III gimnazjum: 15.30 - rozmowy indywidualne z nauczycielami przedmiotów; 16.30 – spotkanie z wychowawcami; 16.50 – zebranie rad klasowych w świetlicy w budynku głównym.
                                                                                                                           Zapraszamy!
                                                                                                                                Dyrekcja szkoły

                                              Informacja dla rodziców i uczniów

Propozycja z Urzędu Gminy w Grucie: dla chętnych uczniów klas VI-VII i II-III gimnazjum jest możliwość udziału w wycieczce 6-dniowej w Bieszczady, połączonej w wyjazdem do Lwowa.
Termin wycieczki: 21-26 maja 2018 r., czyli wkrótce. W związku z powyższym proszę chętnych rodziców, chcących zapisać uczniów, o jak najszybsze zgłoszenie się do p. Olgi Karwowskiej w Urzędzie Gminy w Grucie. Koszt wyjazdu 730 zł jest pomniejszony o refundację Pani Wójt, która dopłaca do wypoczynku 20 zł za każdy dzień, więc koszt końcowy to 610 zł. Ze względu na przejazd do Lwowa konieczne jest posiadanie paszportu.
Bliższe informacje u p. Olgi Karwowskiej w UG w Grucie.

                                                                                                          Dyrektor SP w Grucie

                                                   Organizacja dnia 8 maja 2018 r.
               Dzień 8 maja (wtorek) to uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika Patrona naszej szkoły kpt. Floriana Laskowskiego. Dyrekcja i nauczyciele zapraszają także rodziców do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Przebieg dnia przedstawia się następująco:
1. Lekcje według planu od 8.25 do 11.55.
2. Od 12.10 przygotowanie kolumny marszowej i uroczyste przejście do kościoła parafialnego w Grucie.
3. Godz. 13.00 – Msza Święta.
4. Po Mszy św. uroczystość odsłonięcia pomnika.
5. Przejście do szkoły i odwóz uczniów (rodzice przybyli na uroczystość odbierają uczniów do domu).
Prośba do rodziców: prosimy o dopilnowanie, aby uczniowie 8 maja do szkoły przyszli ubrani odświętnie.
                                                                                                            Dyrekcja SP w Grucie

Dyrekcja SP w Grucie informuje, że w czasie egzaminów klas III gimnazjum 18, 19 i 20 kwietnia są dniami wolnymi od nauki dla uczniów szkoły podstawowej i klas drugich gimnazjum.
Dodatkowe dni wolne od nauki będą także w okresie świąt majowych; są to dni 2 i 4 maja br. W poniedziałek, 30 kwietnia br., zajęcia odbędą się zgodnie z planem.
                                                                                                               Dyrekcja SP w Grucie

Dyrekcja SP w Grucie uprzejmie zaprasza Rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na zebranie w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godzinie 16.00. Będzie możliwość konsultacji z nauczycielami na temat osiągnięć dzieci w nauce. W perspektywie nadchodzących egzaminów szczególnie ważna będzie obecność rodziców uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej oraz klas gimnazjum. Liczymy na obecność wszystkich Państwa. Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja SP w Grucie informuje, że w okresie przerwy wielkanocnej 28 i 29 marca oraz 3 kwietnia br. są dniami wolnymi od nauki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Na podstawie Zarządzeń nr 6 i 7 z dnia 31 stycznia 2018 r. Wójta Gminy Gruta dyrekcja Szkoły Podstawowej im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie dzieci na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grucie oraz do klasy pierwszej naszej szkoły. Wnioski należy składać w następujących terminach:
1. Oddział przedszkolny: od 1 do 30 marca 2018 r.
2. Klasa pierwsza: od 20 marca do 13 kwietnia 2018 r.
Do podanych oddziałów przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie wniosku rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.
                                                                                                                 Dyrekcja SP w Grucie

                                                 Informacja dla Rodziców
Dyrekcja SP w Grucie przypomina Rodzicom i Uczniom o najbliższych ważnych terminach:
Ferie zimowe: 12 – 23 lutego 2018 r. Rekolekcje wielkopostne: kl. VII SP i klasy II – III gimnazjum w dniach 26 – 28 lutego 2018 r.; klasy 0 – VI szkoły podstawowej w dniach 7 – 9 marca 2018 r.
W okresie ferii oddział zerowy SP w Grucie zapewnia opiekę uczniom w godzinach pracy, tj. 8.00 – 13.00.

Zajęcia w ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Grucie (12 – 24.02. 2018 r.)

 

 

Data Dzień tygodnia Rodzaj imprezy Czas trwania Nauczyciele
12.02.2018   Poniedziałek   Warsztaty czytelniczo – kulinarne w ramach programu „Trzymaj formę”.

 

9.00 – 12.00                          

K. Rafalska,

J. Kanios,

M. Kmiecik,

A. Piasecka             

13.02.2018 Wtorek Wycieczka do Grudziądza –warsztaty
w muzeum. Gry zespołowe, tenis stołowy.


9.00 – 13.00

 

K. Rafalska,

J. Kanios,

M. Kmiecik,

A. Piasecka,

M. Kurkus

14.02.2018 Środa  Wyjazd do kina.

 


9.00 – 13.00    

G. Wojtaś,

M. Kurnik

15.02.2018 Czwartek Zajęcia komputerowe.
Zajęcia plastyczne.

Koło naukowe „Być jak Ignacy”


9.00 – 13.00

 

H. Dziubkowska,
A. Żyłowska,
J. Witkowska
M. Lazarowicz                              
16.02.2018 Piątek Zajęcia rekreacyjno-sportowe.


9.00 – 12.00

 

J. Sokołowska
19.02.2018 Poniedziałek Ferie z ekonomią.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
20.02.2018 Wtorek

Ferie z ekonomią.

Gry i zabawy językowe od 9.00 -11.00 dla I – III SP, od 11.00 do 13.00 konsultacje językowe z języka angielskiego.
Zajęcia szkółki kolarskiej.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski, M. Samborska
A. Zadykowicz A. Kalinowska
21.02.2018 Środa Ferie z ekonomią.
Zajęcia szkółki kolarskiej.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
A. Zadykowicz A. Kalinowska
22.02.2018 Czwartek Ferie z ekonomią.
Zajęcia szkółki kolarskiej.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
A. Zadykowicz A. Kalinowska
23.02.2018 Piątek Ferie z ekonomią.

 

9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
24.02.2018 Sobota Wyjazd na wyścig MTB do Rogóźna.

 

9.00 – 14.00

 

A. Zadykowicz A. Kalinowska

Rodziców uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum zapraszamy w dniu 30 stycznia br. o godz. 16.00 na zebranie podsumowujące pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018. Pierwsza część to spotkanie w sali gimnastycznej  z dyrekcją szkoły i przedstawicielem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu. Po prelekcji zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas.

Dyrekcja SP w Grucie

Dyrekcja SP w Grucie informuje, że przerwa świąteczna w nauce trwa w tym roku w dniach od 23 grudnia (sobota) do 1 stycznia 2018 r. (Nowy Rok, poniedziałek). Uczniowie na zajęcia przychodzą we wtorek, 2 stycznia 2018 r.

Dyrekcja SP w Grucie zaprasza Rodziców na zebranie nr 3 w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 15.45. Spotkanie poświęcone będzie informacjom o bieżących i przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania za pierwsze półrocze. Rodzice będą mogli spotkać się z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów, aby porozmawiać także indywidualnie na powyższe tematy. Zapraszamy!

Po spotkaniu w klasach rady klasowe zapraszamy do świetlicy szkolnej na kolejne zebranie z Radą Rodziców szkoły (ok. godz. 16.30).

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Grucie zaprasza Rodziców uczniów na zebranie nr 2, które odbędzie się dnia 9 listopada br. (czwartek) o godz. 16.00. Na spotkaniu m.in. prelekcje związane z programem Bezpieczna+, a na spotkaniach z wychowawcami informacje o ocenach i zachowaniu dzieci i młodzieży. Ze względu na wagę spraw prosimy Rodziców o liczny udział.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Grucie zaprasza Rodziców uczniów na zebranie nr 1, które odbędzie się dnia 21 września br. (czwartek) o godz. 16.00. Na spotkaniu m.in. informacje o programie Bezpieczna+, spotkanie z policjantem, wybór rad klasowych rodziców i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Grucie. Ze względu na wagę spraw prosimy Rodziców o liczny udział.