OGŁOSZENIA


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 

1. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 będzie przebiegać następująco:
a. 8.30 – Msza Święta w kościele parafialnym w Grucie.
b. Po mszy przejście do szkoły.
c. 10.00 – Akademia w hali sportowo-widowiskowej i spotkanie z wychowawcami.

 

Dowozy rano zgodnie z planem, a po uroczystości – około godz. 11.30.
Zapraszamy także rodziców!

 

2. Proszę o zapoznanie się z powyższą informacją MEN, dotyczącą programu „Dobry Start” – więcej informacji na www.men.gov.pl

 

3. Warto zajrzeć na stronę www.men.gov.pl w celu zapoznania się z poradami dotyczącymi bezpiecznego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży: „Bezpieczne wakacje” list Minister Edukacji Narodowej, „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, www.wypoczynek.men.gov.pl

ZASADY ŚWIADCZENIA "DOBRY START"

 

1. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
a. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia
b. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.
2. Terminy. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w tych samych miejscach, w których rodziny ubiegają się o świadczenie 500+.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada, później złożony nie zostanie rozpatrzony.
3. Wypłata świadczenia. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
4. Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie przekazywana na adres e-mail podany we wniosku. W razie braku adresu e-mail odbioru informacji dokonuje się osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
5. Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia
6. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

[pobierz] 0.4 MB LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Dyrekcja szkoły zachęca rodziców uczniów, w szczególności rodziców uczniów klas II gimnazjum i klasy VII szkoły podstawowej do zapoznania się z listem Minister Edukacji Narodowej dotyczącym rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

 

Dyrekcja SP w Grucie zaprasza w dniu 17 maja br. Rodziców uczniów na ostatnie w tym roku szkolnym zebranie. Będzie możliwość konsultacji z nauczycielami przedmiotów przed końcowym wystawieniem ocen oraz spotkania z wychowawcą klasy. Po wymienionych rozmowach na zebranie pozostają rady klasowe rodziców. Harmonogram spotkania przedstawia się następująco:
1. Klasy 0 – III SP: 15.30: spotkanie z wychowawcami; ok. 15.50 – rozmowy indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów; 16.50 – zebranie rad klasowych w świetlicy w budynku głównym.
2. Klasy IV – VII SP i klasy II – III gimnazjum: 15.30 - rozmowy indywidualne z nauczycielami przedmiotów; 16.30 – spotkanie z wychowawcami; 16.50 – zebranie rad klasowych w świetlicy w budynku głównym.
                                                                                                                           Zapraszamy!
                                                                                                                                Dyrekcja szkoły

                                              Informacja dla rodziców i uczniów

Propozycja z Urzędu Gminy w Grucie: dla chętnych uczniów klas VI-VII i II-III gimnazjum jest możliwość udziału w wycieczce 6-dniowej w Bieszczady, połączonej w wyjazdem do Lwowa.
Termin wycieczki: 21-26 maja 2018 r., czyli wkrótce. W związku z powyższym proszę chętnych rodziców, chcących zapisać uczniów, o jak najszybsze zgłoszenie się do p. Olgi Karwowskiej w Urzędzie Gminy w Grucie. Koszt wyjazdu 730 zł jest pomniejszony o refundację Pani Wójt, która dopłaca do wypoczynku 20 zł za każdy dzień, więc koszt końcowy to 610 zł. Ze względu na przejazd do Lwowa konieczne jest posiadanie paszportu.
Bliższe informacje u p. Olgi Karwowskiej w UG w Grucie.

                                                                                                          Dyrektor SP w Grucie

                                                   Organizacja dnia 8 maja 2018 r.
               Dzień 8 maja (wtorek) to uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika Patrona naszej szkoły kpt. Floriana Laskowskiego. Dyrekcja i nauczyciele zapraszają także rodziców do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Przebieg dnia przedstawia się następująco:
1. Lekcje według planu od 8.25 do 11.55.
2. Od 12.10 przygotowanie kolumny marszowej i uroczyste przejście do kościoła parafialnego w Grucie.
3. Godz. 13.00 – Msza Święta.
4. Po Mszy św. uroczystość odsłonięcia pomnika.
5. Przejście do szkoły i odwóz uczniów (rodzice przybyli na uroczystość odbierają uczniów do domu).
Prośba do rodziców: prosimy o dopilnowanie, aby uczniowie 8 maja do szkoły przyszli ubrani odświętnie.
                                                                                                            Dyrekcja SP w Grucie

Dyrekcja SP w Grucie informuje, że w czasie egzaminów klas III gimnazjum 18, 19 i 20 kwietnia są dniami wolnymi od nauki dla uczniów szkoły podstawowej i klas drugich gimnazjum.
Dodatkowe dni wolne od nauki będą także w okresie świąt majowych; są to dni 2 i 4 maja br. W poniedziałek, 30 kwietnia br., zajęcia odbędą się zgodnie z planem.
                                                                                                               Dyrekcja SP w Grucie

Dyrekcja SP w Grucie uprzejmie zaprasza Rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na zebranie w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godzinie 16.00. Będzie możliwość konsultacji z nauczycielami na temat osiągnięć dzieci w nauce. W perspektywie nadchodzących egzaminów szczególnie ważna będzie obecność rodziców uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej oraz klas gimnazjum. Liczymy na obecność wszystkich Państwa. Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja SP w Grucie informuje, że w okresie przerwy wielkanocnej 28 i 29 marca oraz 3 kwietnia br. są dniami wolnymi od nauki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Na podstawie Zarządzeń nr 6 i 7 z dnia 31 stycznia 2018 r. Wójta Gminy Gruta dyrekcja Szkoły Podstawowej im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie dzieci na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grucie oraz do klasy pierwszej naszej szkoły. Wnioski należy składać w następujących terminach:
1. Oddział przedszkolny: od 1 do 30 marca 2018 r.
2. Klasa pierwsza: od 20 marca do 13 kwietnia 2018 r.
Do podanych oddziałów przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie wniosku rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.
                                                                                                                 Dyrekcja SP w Grucie

                                                 Informacja dla Rodziców
Dyrekcja SP w Grucie przypomina Rodzicom i Uczniom o najbliższych ważnych terminach:
Ferie zimowe: 12 – 23 lutego 2018 r. Rekolekcje wielkopostne: kl. VII SP i klasy II – III gimnazjum w dniach 26 – 28 lutego 2018 r.; klasy 0 – VI szkoły podstawowej w dniach 7 – 9 marca 2018 r.
W okresie ferii oddział zerowy SP w Grucie zapewnia opiekę uczniom w godzinach pracy, tj. 8.00 – 13.00.

Zajęcia w ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Grucie (12 – 24.02. 2018 r.)

 

 

Data Dzień tygodnia Rodzaj imprezy Czas trwania Nauczyciele
12.02.2018   Poniedziałek   Warsztaty czytelniczo – kulinarne w ramach programu „Trzymaj formę”.

 

9.00 – 12.00                          

K. Rafalska,

J. Kanios,

M. Kmiecik,

A. Piasecka             

13.02.2018 Wtorek Wycieczka do Grudziądza –warsztaty
w muzeum. Gry zespołowe, tenis stołowy.


9.00 – 13.00

 

K. Rafalska,

J. Kanios,

M. Kmiecik,

A. Piasecka,

M. Kurkus

14.02.2018 Środa  Wyjazd do kina.

 


9.00 – 13.00    

G. Wojtaś,

M. Kurnik

15.02.2018 Czwartek Zajęcia komputerowe.
Zajęcia plastyczne.

Koło naukowe „Być jak Ignacy”


9.00 – 13.00

 

H. Dziubkowska,
A. Żyłowska,
J. Witkowska
M. Lazarowicz                              
16.02.2018 Piątek Zajęcia rekreacyjno-sportowe.


9.00 – 12.00

 

J. Sokołowska
19.02.2018 Poniedziałek Ferie z ekonomią.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
20.02.2018 Wtorek

Ferie z ekonomią.

Gry i zabawy językowe od 9.00 -11.00 dla I – III SP, od 11.00 do 13.00 konsultacje językowe z języka angielskiego.
Zajęcia szkółki kolarskiej.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski, M. Samborska
A. Zadykowicz A. Kalinowska
21.02.2018 Środa Ferie z ekonomią.
Zajęcia szkółki kolarskiej.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
A. Zadykowicz A. Kalinowska
22.02.2018 Czwartek Ferie z ekonomią.
Zajęcia szkółki kolarskiej.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
A. Zadykowicz A. Kalinowska
23.02.2018 Piątek Ferie z ekonomią.

 

9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
24.02.2018 Sobota Wyjazd na wyścig MTB do Rogóźna.

 

9.00 – 14.00

 

A. Zadykowicz A. Kalinowska

Rodziców uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum zapraszamy w dniu 30 stycznia br. o godz. 16.00 na zebranie podsumowujące pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018. Pierwsza część to spotkanie w sali gimnastycznej  z dyrekcją szkoły i przedstawicielem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu. Po prelekcji zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas.

Dyrekcja SP w Grucie

Dyrekcja SP w Grucie informuje, że przerwa świąteczna w nauce trwa w tym roku w dniach od 23 grudnia (sobota) do 1 stycznia 2018 r. (Nowy Rok, poniedziałek). Uczniowie na zajęcia przychodzą we wtorek, 2 stycznia 2018 r.

Dyrekcja SP w Grucie zaprasza Rodziców na zebranie nr 3 w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 15.45. Spotkanie poświęcone będzie informacjom o bieżących i przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania za pierwsze półrocze. Rodzice będą mogli spotkać się z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów, aby porozmawiać także indywidualnie na powyższe tematy. Zapraszamy!

Po spotkaniu w klasach rady klasowe zapraszamy do świetlicy szkolnej na kolejne zebranie z Radą Rodziców szkoły (ok. godz. 16.30).

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Grucie zaprasza Rodziców uczniów na zebranie nr 2, które odbędzie się dnia 9 listopada br. (czwartek) o godz. 16.00. Na spotkaniu m.in. prelekcje związane z programem Bezpieczna+, a na spotkaniach z wychowawcami informacje o ocenach i zachowaniu dzieci i młodzieży. Ze względu na wagę spraw prosimy Rodziców o liczny udział.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Grucie zaprasza Rodziców uczniów na zebranie nr 1, które odbędzie się dnia 21 września br. (czwartek) o godz. 16.00. Na spotkaniu m.in. informacje o programie Bezpieczna+, spotkanie z policjantem, wybór rad klasowych rodziców i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Grucie. Ze względu na wagę spraw prosimy Rodziców o liczny udział.